Modlitba jako tvůrčí čin

Modlitba patří k velmi frekventovanému slovu, jež souvisí s vykonáváním náboženské praxe v mnoha náboženstvích, a které proniklo i do širokého povědomí. A zároveň se také stává předmětem často sžíravého posměchu ze strany těch, jež se hrdě nazývají ateisty. Názorný příklad toho, že znalost nějakého slova ještě neznamená pochopení jeho obsahu. Jak často jsme toho svědky v náboženské praxi! Na druhou stranu nutno objektivně přiznat, že ne vždy vše, co se za modlitbu vydává, jí skutečně je. Navíc se zde nabízí ještě jedno slovo s jednoznačně pejorativním nádechem – modloslužebnictví. Modloslužebnictví předpokládá existenci nějakého předmětu – modly. Nelze se tedy příliš divit, že i toto bývá spojeno s modlením, a tím pádem i s modlitbou. Nechci to zde příliš rozebírat, ale v mnoha případech jde spíše o vzývání, službu modle a její oslavu.

Dle Wikipedie je v základu slova modlitba výraz pro úpěnlivou prosbu. A to je dle mne podstatné, modlitba je prosba. Prosba směřovaná k Bohu, přičemž se samozřejmě očekává její splnění. Případy, kdy „modlitba“ je pouze póza, se zabývat nechci. Pro mne je modlitba velmi významným nástrojem při realizaci duchem naplněného života, považuji ji za tvůrčí čin. Modlitby bych v zásadě rozdělil do tří kategorií:

  • První kategorií jsou případy, kdy prosím o něco pro sebe. Zejména zde je nutná velká zodpovědnost. Je velmi důležité oprostit se od modliteb směřujících k uspokojení nízkých žádostí a tužeb těla i ega. Dokonce i taková modlitba může být někdy účinná, ale její naplnění bývá doprovázeno nežádoucími negativními efekty. Například toužím získat větší hotovost, ale výsledkem bude smrt blízkého příbuzného a výplata vysoké částky z životního pojištění.
  • Do druhé kategorie spadají prosby za někoho jiného. Je snad jasné, že velmi nebezpečné jsou modlitby, které by měly někomu uškodit. Naopak velmi příznivé mohou být modlitby za někoho, kdo je oslabený a sám již nemá dostatek energie a Víry. I zde musí být člověk velmi opatrný při posuzování situace. Tíživé situace si totiž člověk zpravidla způsobuje sám, a ty jej mají něčemu naučit. Tím rozhodně nenabádám k tomu, abychom si jako Pilát myli ruce a o osudy svých bližních se nezajímali.
  • Poslední kategorií jsou prosby za nějakou větší skupinu lidí, kterou by snad bylo možné ještě rozdělit na případy, kdy prosebník do této skupiny patří a kdy nikoliv. Je například možné prosit nejen za nějaké menší skupiny, ale i za obyvatele nějakého státu, za kontinent, Zemi jako celek, ba dokonce za celé Stvoření. Snad nemusím znovu varovat před modlitbami s cílem někomu uškodit nebo získat nějaké výhody na úkor jiných.

K naplnění modlitby zdaleka ne vždy dochází. Mnohdy může být dopad zcela jiný, než jsme očekávali, takže si souvislost ani nemusíme uvědomit. Pokusím se nyní zamyslet nad tím, proč tomu tak bývá. Důvodů může být více. Jaká by tedy měla být účinná, ale nejen to, i správná modlitba? Na něco již bylo upozorněno výše, v rozdělení do kategorií. Dále zde platí následující pravidla:

  • Prvním pravidlo se týká formulace modlitby. Musí v zásadě jít o příkaz. Jako příklad vezměme všeobecně známou modlitbu „Otčenáš“. Nevyskytují se v ní žádné kondicionály typu „… pokud to uznáš za vhodné“ nebo „…pokud to je tak správné“. Pokud vy sami nejste vnitřně stoprocentně přesvědčeni o správnosti své modlitby, tak se zbytečně nenamáhejte, žádný význam to mít nebude. Někomu se může zdát: “Kdo jsem já, abych přikazoval Bohu?“. Jenže v případě modlitby jde hlavně o výraz vašeho hlubokého vnitřního přesvědčení.
  • Druhé pravidlo se vlastně také týká formulace. Je naprosto nezbytné, aby modlitba byla co nejvíce konkrétní. Čím přesněji se vám podaří vyjádřit předmět vaší prosby, tím větší má naději na úspěch. Naopak čím obecnější formulace, tím menší naděje na vyplnění. Například má někdo potíže s kolenem. Pak mnohem účinnější bude modlitba směřovaná přímo ke kolenu než jen aby se uzdravil.
  • Poslední, ale velmi důležité pravidlo, které zde uvedu, se týká samotného pronášení modlitby. Týká se naší schopnosti imaginace. Modlitbu musí doprovázet co nejvěrnější obrazy obsahu jednotlivých slov a cíle modlitby. Prázdné drmolení slov bez uvědomění si jejich obsahu je k ničemu. Dokonce ani slova nejsou nutná, je možné komunikovat přímo formou obrazů, jenže to je pro většinu z nás hudbou budoucnosti. Nemohu neuvést naprosté zprofanování modlitby „Otčenáš“ kněžími, kteří jako trest ukládají její odříkávání několikrát dokola. Ostatně kolik tzv. „věřících“ si při jejím odříkávání opravdu plně uvědomuje její obsah? Nechci soudit, je to jejich odpovědnost. A pro úplnost, aby z předešlého nevznikl dojem, že to odsuzuji, opakování modlitbu opravdu může posilovat.

Modlitbu je možné pronášet sám, ale i ve větší skupině. Skupinová modlitba muže být velmi silná, jenže má svá úskalí, a to hlavní spočívá v imaginaci. Je velmi důležité, aby obrazy vytvářené prosebníky byly jednotné. Pokud se liší, budou působit kontraproduktivně. Naopak podaří-li se vytvářené obrazy sladit, pak dokonce členové skupiny nemusí být na jednom místě. Mohou být i na opačném konci Země; stačí, když se domluví na určitý čas.

Na co oproti mnoha jiným nekladu příliš důraz, je forma nějakého předepsaného rituálu. Nepopírám, že rituál může člověka v některých případech na modlitbu lépe vnitřně připravit, ale zcela určitě to jde i bez něj. Nezbytná je otevřenost, poctivost, dobrá vůle a pokora. Každá modlitba, to je vaše práce. Nechte si samozřejmě poradit, ale nenechávejte si nic předepisovat a nařizovat. Sami zkoušejte a hledejte formu, která vám bude nejlépe vyhovovat. A zcela na závěr – každá dobře odvedená užitečná práce je více než bezobsažná modlitba.

Jak je vůbec možné, že modlitba může fungovat, a kdo ji ve skutečnosti naplňuje? Tady se názory jednotlivých duchovních a náboženských směrů liší. Je to širší téma, které si necháme na někdy jindy. Pro praktikování modlitby to není bezpodmínečně nutné vědět. Stačí nám přesvědčení (víra), že modlitba se opravdu splní.

Ostrava 2017